دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
سوالات متداول
بله جهت 3بازیکن و1مربی جمعا 4نفر از هرتیم فضای مناسب اسکان و تغذیه توسط تیم فنی پیش بینی شده است.
شروع پذیرش ساعت16مورخه 1401/03/19و پایان زمان پذیرش ساعت 19 مورخه 1401/03/19 خواهد بود.
بله رقابتها توسط قرعه کشی با حضور سرپرستان تیمها تعیین خواهد شد.
مورخه1401/03/21 راس ساعت 9صبح اسکان تیمها پایان می باید
دفترچه بیمه بازیکن جهت احراز نام آتشنشان یا سازمان آتشنشانی و مشخص شدن آتشنشان بودن فرد است.
شامل نام واحد یا سازمان محل خدمت شرکت کنندگان ، عنوان نام آتشنشان افراد معرفی شده ،نام اعضای تیم شرکت کننده باشد
تیم ثبت نام با بررسی کلیه مدارک ارسالی تاییدیه نهایی را صادر می کند.
بله در هنگام ورود تیمها به محل رقابتها کلیه مدارک ارسالی افراد با مدارک فیزیکی در محل بررسی می شود. درصورت عدم تطابق از حضور تیم ممانعت بعمل خواهد آمد.
بله امکان حضور افراد بصورت انفرادی در این رقابتها وجود دارد
برای ارسال مدارک برای هر نفر بایستی از سایت خارج شده و با وارد کردن کدملی فرد جدید مدارک را بارگذاری نمود.
لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها